Prawo, akty prawne

Przedział cenowy:
od:
do:
Jaguar j864-2
Atrakcyjne oferty

Finezja cen. Ilość ofert: 249


Prawo lotnicze. komentarz

Atrakcyjne oferty
Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r


Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w polsce

Atrakcyjne oferty
Monografia przedstawia problematykę wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych


Unikaty. sprawa rity gorgon. reportaż kryminalny

Atrakcyjne oferty
W 1931 roku w nocy z 30 na 31 grudnia w willi w Brzuchowicach została brutalnie zamordowana siedemnastoletnia Elżbieta „Lusia” Zaremba


Ustawa o wspieraniu rodziny. komentarz

Atrakcyjne oferty
Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego


Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich 1386-1572

Atrakcyjne oferty
Monografia dr. Macieja Mikuły przedstawia królewskie i sejmowe ustawodawstwo regulujące życie miast i mieszczaństwa w dawnej Polsce


Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Atrakcyjne oferty
Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym


Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944-1975

Atrakcyjne oferty
Seria zawiera prace omawiające represje komunistyczne wobec Kościoła katolickiego, starając się wypełnić swoją misję w powojennej Polsce


Bezpieczeństwo ogólne problemy badawcze tom 1

Atrakcyjne oferty


Wizerunek warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej

Atrakcyjne oferty
Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych


Wykładnia konstytucji

Atrakcyjne oferty


Zasady podatku vat w 2014 część ii

Atrakcyjne oferty
Książka przybliża podstawowe zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT)


Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Atrakcyjne oferty
Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w postępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r


O operze i o prawie

Atrakcyjne oferty


Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 1 września 2015 r


Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego

Atrakcyjne oferty


Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw

Atrakcyjne oferty


Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Atrakcyjne oferty
Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie. W pracy omówiono m.in


Ślad motyla

Atrakcyjne oferty


Refleksyjność w prawie. inspiracje

Atrakcyjne oferty
Publikacja zawiera prace poświęcone m.in


Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej

Atrakcyjne oferty


Koszty postępowania sądowoadministracyjnego

Atrakcyjne oferty


Prawo energetyczne. komentarz

Atrakcyjne oferty
Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne


Przestępstwa motywowane kulturowo

Atrakcyjne oferty
Monografia jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów


Nieruchomości w prawie cywilnym...t.1

Atrakcyjne oferty


Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

Atrakcyjne oferty


Postępowanie w sprawach nieletnich komentarz

Atrakcyjne oferty


Uzasadnienia decyzji stosowania prawa

Atrakcyjne oferty
Publikacja jest efektem projektu badawczego zrealizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Atrakcyjne oferty


Vat w działalności gospodarczej

Atrakcyjne oferty


Deportowani do zsrs

Atrakcyjne oferty
Od 1939 roku do połowy lat 50. XX w


Tłumaczenie poświadczone

Atrakcyjne oferty


Wołyń we krwi 1943

Atrakcyjne oferty


Dyrektywa milczeć!

Atrakcyjne oferty


Iii rzesza zbrodnia bez kary

Atrakcyjne oferty


Prawo karne materialne. kazusy dla aplikantów

Atrakcyjne oferty


System prawa karnego procesowego t.1 cz.2

Atrakcyjne oferty
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego


Kodeks postępowania karnego komentarz

Atrakcyjne oferty


Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa

Atrakcyjne oferty
`To kompendium wiedzy w zakresie udziału biegłego w sprawach karnych gospodarczych


Zamówienia publiczne

Atrakcyjne oferty
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych


Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym

Atrakcyjne oferty
Tytułowy problem tej pracy ma obecnie szczególne znaczenie, zarówno naukowe, jak i praktyczne


Literatura polska wobec ludobójstwa

Atrakcyjne oferty


Zarządzenie zastępcze wojewody

Atrakcyjne oferty


Kodeks postępowania cywilnego. komentarz t.6

Atrakcyjne oferty
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego


Polskie prawo handlowe

Atrakcyjne oferty


Prosta spółka akcyjna. praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Atrakcyjne oferty
Prosta spółka akcyjna to najnowszy typ spółki kapitałowej w polskim prawie


Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą...

Atrakcyjne oferty


Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowych

Atrakcyjne oferty
Publikacja szczegółowo objaśnia, jak krok po kroku przeprowadzić ocenę ryzyka da ochrony danych osobowych


Myślenie o polityce i prawie

Atrakcyjne oferty


Przepisy 2016 zbiór cywilny

Atrakcyjne oferty
Publikacja powstała z myślą o praktykach prawa, studentach i aplikantach


Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

Atrakcyjne oferty
Książka prezentuje polskie i unijne regulacje z dziedziny ochrony prawnoautorskiej


Wiktymizacja wtórna

Atrakcyjne oferty


Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych

Atrakcyjne oferty
Komentarz szczegółowo omawia dwa akty prawne regulujące zasady redagowania i ogłaszania przepisów prawa, tj


Nic o nas bez nas! dzieci i ich prawa

Atrakcyjne oferty
Dzieci są małe, bezbronne, ufne, szczere, ciekawe świata. Uwielbiają zabawy, słodycze, wakacje i wiele, wiele innych rzeczy


Kodeks cywilny

Atrakcyjne oferty


Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa...

Atrakcyjne oferty
Budowa społeczeństwa informacyjnego została wskazana jako jeden z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej na najbliższą dekadę


Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych

Atrakcyjne oferty


Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym

Atrakcyjne oferty


Instytucje formalne w świetle wybranych gałęzi...

Atrakcyjne oferty


Prawo upadłościowe i naprawcze zarys wykładu

Atrakcyjne oferty


Wzorce i zasady działania współczesnej adm. ...

Atrakcyjne oferty
W ostatnich latach problematyka wzorców i zasad działania administracji na nowo nabierała fundamentalnego znaczenia


Postępowanie cywilne

Atrakcyjne oferty
Publikacja stanowi najszersze opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, uwzględniające stan prawny na 6 marca 2020 r


Prawo instytucjonalne unii europejskiej

Atrakcyjne oferty


Prawo ochrony środowiska. stan prawny na 14 listopada 2019 r.

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 14 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1527, poz. 2166)


Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne.

Atrakcyjne oferty
Publikacja poświęcona dziejom pogromu białostockiego w 1906 r., a zarazem ważny głos w dziedzinie teorii i metodologii badań nad pogromami


Upadłość konsumencka

Atrakcyjne oferty
Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r


Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych

Atrakcyjne oferty


Opus auctorem laudat

Atrakcyjne oferty
Prezentowana księga powstała dla uczczenia jubileuszu 50 lat pracy naukowej Profesor Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej


Niewinnie skazany

Atrakcyjne oferty


Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa

Atrakcyjne oferty
Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowioraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawokonstytucyjne


Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020

Atrakcyjne oferty
Specyfika dokonywania egzekucji świadczeń pieniężnych z wynagrodzenia i zasiłków w 2020 roku jest tematem niniejszej publikacji


Abc vat-u 2012

Atrakcyjne oferty


Informacja o cenach transferowych

Atrakcyjne oferty


System finansowania ochotniczych straży pożarnych

Atrakcyjne oferty


Aurea praxis aurea theoria. tom 1-2

Atrakcyjne oferty
Księga pamiątkowa o charakterze okolicznościowym i kolekcjonerskim


Wolność człowieka i jej granice t.3

Atrakcyjne oferty


Ślady kryminalistyczne

Atrakcyjne oferty
Joanna Stojer-Polańska doktor nauk prawnych, kryminalistyk


Gwarancja ochrony zobowiązanego w egzekucji...

Atrakcyjne oferty


Edycja cywilna kodeks cywilny kodeks postępowania cywilnego kodeks rodzinny i opiekuńczy

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 7 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz


Edycja karna kodeks karny kodeks postępowania karnego kodeks karny wykonawczy

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 8 stycznia 2020 r.Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:1.3.2020 r. (Dz.U


Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

Atrakcyjne oferty
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem


Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym

Atrakcyjne oferty


Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym

Atrakcyjne oferty
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym


Wartości w prawie administracyjnym

Atrakcyjne oferty


Polska gmina 2015

Atrakcyjne oferty


Prawo ochrony środowiska

Atrakcyjne oferty
Wybór najważniejszych przepisów prawnych, tworzących system polskiego prawa ochrony środowiska


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 01. 2016

Atrakcyjne oferty
Broszura zawiera zupełnie nowy w obrocie prawnym akt: ustawę z 10 listopada 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej


Prawo o ustroju sądów powszechnych 01. 2016

Atrakcyjne oferty
Najnowsze wydanie broszury Prawo o ustroju sądów powszechnych. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi


Kodeks spółek handlowych 2020 z komentarzem + cd

Atrakcyjne oferty


Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu i ośrodku

Atrakcyjne oferty
Książka \"Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu i ośrodku. Pojęcie i umocowanie prawne


Podwójny rocznik w szkole - regulacje prawne, wyzwania, rozwiązania problemowych kwestii

Atrakcyjne oferty


Prawo wekslowe i czekowe komentarz

Atrakcyjne oferty


Konstytucja 3 maja 1791 r.

Atrakcyjne oferty
W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji postanowiliśmy przypomnieć i treść, i formę tego wyjątkowego dokumentu


Postępowanie karne z pers. nauki o bezpieczeństwie

Atrakcyjne oferty
Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r


Podatek od czynności cywilnoprawnych a vat

Atrakcyjne oferty
\"Publikacja stanowi cenne opracowanie będące wielopłaszczyznową analizą badawczą z zakresu prawa podatkowego


Ustawy wyznaniowe

Atrakcyjne oferty


Lex zoll. zarys prawno-ekonomiczno-historyczny

Atrakcyjne oferty
Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie tzw. lex Zoll, czyli rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r


Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu...

Atrakcyjne oferty


Odwołanie darowizny

Atrakcyjne oferty
Publikacja jest jedynym na rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym odwołania darowizny


Reprezentacja podmiotów niebędących osobami...

Atrakcyjne oferty


Kodeks spółek handlowych. komentarz t.1-2

Atrakcyjne oferty
Książka stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych


Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Atrakcyjne oferty


Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym

Atrakcyjne oferty
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym


Operacja "wisła"

Atrakcyjne oferty


Czystka stalina w armii czerwonej

Atrakcyjne oferty


Postępowania i kontrole podatkowe. prawa i...

Atrakcyjne oferty


System prawa pracy t.9

Atrakcyjne oferty
Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy w międzynarodowym publicznym prawie pracy


Typologie wadliwej integracji postaw w świetle teorii wykolejenia społecznego czesława czapówa

Atrakcyjne oferty
Autor prezentuje wyniki badań własnych dotyczących typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów


Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym

Atrakcyjne oferty
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji biegłego w cywilnym i karnym postępowaniu sądowym


Instytucje rynku farmaceutycznego

Atrakcyjne oferty


Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu...

Atrakcyjne oferty


Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

Atrakcyjne oferty


Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich...

Atrakcyjne oferty


Europejskie modele samorządu terytorialnego

Atrakcyjne oferty
Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów


Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na polakach

Atrakcyjne oferty


Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym

Atrakcyjne oferty


Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. komentarz

Atrakcyjne oferty
W komentarzu w sposób przystępny, a jednocześnie kompleksowy, zaprezentowano skomplikowaną problematykę ochrony roszczeń pracowniczych


Metodyka sporządzania pism procesowych w spr. ...

Atrakcyjne oferty


Zbiór karny plus w.16

Atrakcyjne oferty
Stan prawny na 1.01.2020 r.Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 16)KODEKS KARNYod 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r


Zbiór cywilny plus w.16

Atrakcyjne oferty
Stan prawny na 1.01.2020 r.Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS (wyd. 16)KODEKS CYWILNYod 1 czerwca 2020 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r


Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej

Atrakcyjne oferty


Prawo i psychologia w ochronie zdrowia

Atrakcyjne oferty


Doręczenia w postępowaniu cywilnym komentarz praktyczny z orzecznictwem

Atrakcyjne oferty
Niniejsza publikacja dotyczy czynności procesowej, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym


Konstytucja rzeczypospolitej polskiej

Atrakcyjne oferty
Książka zawiera pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r


Kodeks karny ze schematami

Atrakcyjne oferty


Na prostej

Atrakcyjne oferty


Ustawy komornicze. akty wykonawcze

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 20 lutego 2020 r


Karta nauczyciela

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 1 luty 2020 r


Prawo autorskie

Atrakcyjne oferty


Mowa o konstytucji rządu 3 maja 1791 r.

Atrakcyjne oferty
Autor dzieła Hieronim Stroynowski to wybitny erudyta przełomu XVIII i XIX w


Kontrola działalności administracji publicznej...

Atrakcyjne oferty
W książce kompleksowo omówiono problematykę kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy powszechne


Emerytury i renty w praktyce

Atrakcyjne oferty
Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce


Istota i zasady procesu karnego 25 lat później

Atrakcyjne oferty
Księga pt. Istota i zasady procesu karnego 25 lat później


Kodeks rodzinny i opiekuńczy 01. 09. 2013

Atrakcyjne oferty
Najnowsza aktualizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi


Rada rodziców po reformie edukacji

Atrakcyjne oferty


Odpowiedzialność skarbu państwa związana z działalnością służby więziennej

Atrakcyjne oferty


Rodzina ulmów

Atrakcyjne oferty
Wkrótce rozległo się kilka strzałów. Jako pierwsi zginęli, jeszcze podczas snu, dwaj bracia Szallowie oraz jedna z sióstr Gołda Goldman


Mienie zabużańskie. prawne podstawy realizacji...

Atrakcyjne oferty
Niniejsza praca powstała w oparciu o rozprawę doktorską Krystyny Michniewicz-Wanik


Świadectwo pracy

Atrakcyjne oferty


Prawo zamówień publicznych. zbiór przepisów

Atrakcyjne oferty
   Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r


Nie zabijaj

Atrakcyjne oferty


Kodeks postępowania karnego t.2

Atrakcyjne oferty
Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu


Kodeks cywilny. orzecznictwo. piśmiennictwo t.2

Atrakcyjne oferty


Prawo do sądu administracyjnego

Atrakcyjne oferty


Kodeks morski

Atrakcyjne oferty


Podsłuch procesowy i pozaprocesowy

Atrakcyjne oferty


Kennedy i jego zabójcy

Atrakcyjne oferty


Standardy współczesnej administracji i prawa admi.

Atrakcyjne oferty


Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami vat...

Atrakcyjne oferty
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in


Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne

Atrakcyjne oferty
Autor szczegółowo omówił istotne zagadnienia związane z problematyką tzw. roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne (art


Życiorys własny przestępcy

Atrakcyjne oferty
Urke Nachalnik, a właściwie Icek Boruch Farbarowicz, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, nie był przykładnym obywatelem


Rada pedagogiczna. obowiązki kompetencje...

Atrakcyjne oferty
Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady pedagogicznej


Podatki 2020

Atrakcyjne oferty


Kodeks pracy

Atrakcyjne oferty


Prawo gospodarcze publiczne

Atrakcyjne oferty


Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu + cd

Atrakcyjne oferty
Kompendium wiedzy na temat organizacji pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Rodo w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych. wydanie ii

Atrakcyjne oferty


Profesjonalna kultura prawnicza

Atrakcyjne oferty
Rozważania zawarte w tej książce sytuują się wokół modelu praktyki prawniczej nawiązującego do koncepcji juryscentryzmu autorstwa prof


Śpij mężny w katyniu, charkowie i miednoje

Atrakcyjne oferty


Pogranicze prawa administracyjnego

Atrakcyjne oferty
Publikacja dokumentuje dorobek dziewiątego Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów


Mienie zabużańskie. realizacja prawa do rekompensa

Atrakcyjne oferty
Opracowanie wyjaśnia warunki i przebieg procesu ubiegania się o prawo do rekompensaty na podstawie ustawy zabużańskiej


Paterek 1939. zbrodnia i pamięć

Atrakcyjne oferty
W 1939 r. na Pomorzu Gdańskim doszło do masowych egzekucji na polskiej ludności cywilnej


Kryminalistyka

Atrakcyjne oferty
Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa


Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa

Atrakcyjne oferty
Prezentowany zbiór opracowań ponad 20 autorów stanowi próbę wielopłaszczyznowej analizy problematyki formalnych i nieformalnych źródeł prawa


Między współpracą a przetargiem i rywalizacją

Atrakcyjne oferty
\"W centrum zainteresowania badawczego umiejscowiona została Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego


Prawo rzymskie instytucje

Atrakcyjne oferty
Podręcznik Prawo rzysmkie. Instytucje obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce


System prawa pracy t.8 prawo rynku pracy

Atrakcyjne oferty


Wybory samorządowe. komentarz

Atrakcyjne oferty
W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej


W 3-cią rocznicę zagłady ghetta w krakowie

Atrakcyjne oferty


Korekty finansowe nakładane przez...

Atrakcyjne oferty


Prawa człowieka w.2

Atrakcyjne oferty
Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka


Podatek vat w kulturze

Atrakcyjne oferty


Prawo budowlane 2019

Atrakcyjne oferty


Prawo pracy w.13

Atrakcyjne oferty


Polityka społeczna a prawo pracy

Atrakcyjne oferty
Zebrane w publikacji opracowania świadczą o wieloaspektowych powiązaniach prawa pracy i polityki społecznej


Dostęp do informacji publicznej w świetle...

Atrakcyjne oferty
Rok 2017 r. okazał się szczególnie ważny dla jawności życia publicznego


Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Atrakcyjne oferty


Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Atrakcyjne oferty


Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy...

Atrakcyjne oferty


Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy...

Atrakcyjne oferty


Międzynarodowy trybunał prawa morza

Atrakcyjne oferty
Autor w sposób przejrzysty przedstawia Statut Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza oraz przybliża czytelnikowi jego zasady działania


Fundusze i programy unii europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Atrakcyjne oferty


Jerzy wróblewski. pisma wybrane

Atrakcyjne oferty
Fragment publikacji:(..


Polska odwraca oczy

Atrakcyjne oferty
„Dziwny jest ten świat” - tak śpiewał Niemen. Z pewnością jednak trzeba ten świat poznawać i próbować go naprawiać


Biuro tajnych spraw

Atrakcyjne oferty
Od ponad dziesięciu lat CBŚ ma świetną opinię


Bliźnięta tuttle poznają prawo

Atrakcyjne oferty


Łagier jaworzno

Atrakcyjne oferty
…przede wszystkim oczekiwano od nas byśmy wyrzekli się Polski - mówi po latach Alojzy Mikołajczak - Chcieli byśmy myśleli jak oni


Szczególna zdolność sądowa

Atrakcyjne oferty
Prof


Prawo do informacji publicznej

Atrakcyjne oferty


Jak przetrwać w przestępczym krakowie

Atrakcyjne oferty
Niektórzy krakowianami bądź krakowiankami się rodzą. Inni nimi zostają


Pociąg kasztnera

Atrakcyjne oferty


Prawo w xxi wieku księga pamiątkowa 50-lecia instytutu nauk prawnych polskiej akademii nauk

Atrakcyjne oferty
Instytut Nauk Prawnych PAN istnieje już 50 lat


Zło czynić, mówić prawdę

Atrakcyjne oferty
Powiedzieć, jaki się ma zawód to żadne wyznanie. Chyba że robi to handlarz narkotyków


Ochrona danych pracowników

Atrakcyjne oferty
Praktyczny poradnik dla pracodawców w zakresie stosowania przepisów RODO, omawiający najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 4 maja b


Konferencja w wannsee. droga do ostatecznego ...

Atrakcyjne oferty
\"Konferencja w Wannsee


Prawo wykroczeń (materialne i procesowe) wyd.8/2019

Atrakcyjne oferty
Podręcznik \"Prawo wykroczeń\" w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in


Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej

Atrakcyjne oferty
W publikacji zaprezentowano kompleksową analizę statusu prawnego szkół wyższych


Podatkowoprawne skutki zawarcia i ustania małżeństwa

Atrakcyjne oferty
Książka zawiera wszechstronną i pogłębioną analizę sytuacji małżonków oraz byłych małżonków w prawie podatkowym


Decentralizacja i centralizacja administracji pub.

Atrakcyjne oferty


Aksjologiczne podstawy prawa pracy

Atrakcyjne oferty
Rozważania zawarte w książce Aksjologiczne podstawy prawa pracy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem 2017

Atrakcyjne oferty


Ustawa o trybunale konstytucyjnym

Atrakcyjne oferty
Książka zawiera tekst USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYMoraz teksty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r


Bóg liczy łzy kobiet. prawdziwa historia kobiety..

Atrakcyjne oferty
Pierwsza autobiograficzna opowieść ukazująca skrywany przez pół wieku dramat gwałtów Armii Czerwonej na polskich kobietach


Podatki i opłaty lokalne

Atrakcyjne oferty


Ordynacja podatkowa

Atrakcyjne oferty
Książka zawiera:Tekst ustawy Ordynację podatkową,Indeks rzeczowy


Zbrodnia niemiecka w warszawie 1944 r

Atrakcyjne oferty
Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., ISBN 978-83-61736-61-5, Poznań 2016, 239 ss


Postępowanie cywilne. repetytorium

Atrakcyjne oferty


Karta rowerowa

Atrakcyjne oferty


Precedens w procesie orzekania

Atrakcyjne oferty


Current problems of the penal law and criminology

Atrakcyjne oferty


Reorganizacja samorządowych szkół i placówek publicznych a prawa pracownicze

Atrakcyjne oferty
Spis treści:Wykaz źródeł prawa wykorzystanych w tekścieWstępI. Prawne formy reorganizacji jednostek oświatowychII


Gomułka. władzy nie oddamy

Atrakcyjne oferty
Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich czystek uniknął dzięki temu, że siedział w więzieniu. Nie po raz ostatni


Legitymacja procesowa prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Atrakcyjne oferty


Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych...

Atrakcyjne oferty


Prawo wykroczeń

Atrakcyjne oferty


Postępowanie upadłościowe

Atrakcyjne oferty


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Atrakcyjne oferty
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia materię związaną z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania


Zmiana i kontrola

Atrakcyjne oferty
Profesor Anna Kossowska jest postacią nauki socjologii i prawa, a przede wszystkim polskiej kryminologii


Krótki przystanek w drodze do auschwitz

Atrakcyjne oferty
Przekład z języka szwedzkiego Mariusz KalinowskiOjciec przeżył łódzkie getto, Auschwitz i marsz śmierci. Był jednym z ocalonych z Zagłady


Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym

Atrakcyjne oferty


Prawo restrukturyzacyjne. restructuring law

Atrakcyjne oferty
Niniejsza książka zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski


Ludobójstwo. kłamstwo i walka o prawdę.

Atrakcyjne oferty


Prawo o notariacie. komentarz. t.1 ustrój notaria.

Atrakcyjne oferty


Lobotomia 3.0

Atrakcyjne oferty
Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki nie bez racji określane. jako zbrodnia założycielska III RP. przeszło do historii. jako najgłośniejsze


Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Atrakcyjne oferty


Wszystkich nas nie spalicie

Atrakcyjne oferty


Ustrój organów ochrony prawnej w.5

Atrakcyjne oferty


Prawo rynku kapitałowego

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 10 kwietnia 2017 r


Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Atrakcyjne oferty
Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego


Mediacja: teoria, normy, praktyka

Atrakcyjne oferty
Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem w języku polskim, które odnosi się w sposób kompleksowy do instytucji mediacji


Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

Atrakcyjne oferty


Skutki prawne śmierci pracodawcy

Atrakcyjne oferty


Obywatelstwo polskie komentarz do ustawy

Atrakcyjne oferty
Zagadnienie obywatelstwa jest konstrukcją prawną służącą ujęciu relacji osoby z państwem zarówno w układzie wewnętrznym (tj


Dziewczyny obławy augustowskiej

Atrakcyjne oferty
Młode, piękne, uśmiechnięte. Takie były w 1945 roku


Kochani krwiopijce

Atrakcyjne oferty


Procedura budżetowa we współczesnym prawie...

Atrakcyjne oferty


Powstanie w sobiborze

Atrakcyjne oferty


Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w polsce tom 4

Atrakcyjne oferty


Samorządowe prawo dotacyjne

Atrakcyjne oferty


Prawo dla obywatela

Atrakcyjne oferty


Świadczenia pracownicze

Atrakcyjne oferty


Bandera. życie i mit ukraińskiego nacjonalisty...

Atrakcyjne oferty
\"Bandera. Faszyzm, ludobójstwo, kult


Zarys psychologii penitencjarnej

Atrakcyjne oferty


Prawo łowieckie. wybrane aspekty prawnoporównawcze

Atrakcyjne oferty
Książka ta obejmuje tematykę polskiego prawa łowieckiego i utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie


Qui bene dubitat, bene sciet

Atrakcyjne oferty
„Księga jest dedykowana Profesor dr hab. Ewie Nowińskiej, która od początków kariery naukowej jest wierna swoim zainteresowaniom i pasjom


Nabory i konkursy w służbie publicznej

Atrakcyjne oferty
Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej, w tym omawia m.in


Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego

Atrakcyjne oferty


Vat w jednostkach samorządu terytorialnego

Atrakcyjne oferty
Stan prawny: 1 grudnia 2016 r.\"VAT w jednostkach samorządu terytorialnego


Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Atrakcyjne oferty


Konstytucja v republiki francuskiej

Atrakcyjne oferty
Dwujęzyczna publikacja, w skład której wchodzi pakiet konstytucyjny V Republiki Francuskiej: Konstytucja z 1958 r


Kategorie

Mapa strony